Информации за огласот
Објавен на 12.10.2017
Огласот трае до 17.10.2017
Занимање според НКЗ Продавач
Работно место
Какво работно место упразнето
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено
Потребно искуство
Број на места 2
Слободни места 2
Распоред на работно време Во смени;
Работно време 07-14;14-21
Неделно часови 40
Основна плата 12,000.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за производство,трговија и услуги ДИЕМ МАРКЕТ ДОО Гевгелија
Адреса Дием Маркет
E-mail diem.mark@hotmail.com
Телефон 034/218-488
Општина
Место Гевгелија
Забелешка