Информации за огласот
Објавен на 12.10.2017
Огласот трае до 17.10.2017
Занимање според НКЗ Програмер
Работно место
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено 12 месеци
Потребно искуство
Број на места 5
Слободни места 2
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 09-17
Неделно часови 40
Основна плата 17,130.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација Високо стручно образование
Образовен профил Дипл. ИНЖЕНЕР по ИНФОРМАТИЧКИ ТЕХНОЛОГИИ (180 ЕКТС
Степен VIБ
Образовна установа Факултети - информатички науки и компјутерско инже
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за производство, трговија и услуги АРАДИОМ ТЕХНОЛОГИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
Адреса ПИРИНСКА 23/призе
E-mail
Телефон
Општина
Место Скопје - Центар
Забелешка