Информации за огласот
Објавен на 14.11.2017
Огласот трае до 19.11.2017
Занимање според НКЗ Готвач
Работно место
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено 1 месеци
Потребно искуство
Број на места 5
Слободни места 4
Распоред на работно време Во смени;
Работно време 40
Неделно часови 40
Основна плата 12,000.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за угостителство, производство,трговија и услуги МАРКПЕТ СТ увоз-извоз ДООЕЛ с.Дихово Битола
Адреса 3 57
E-mail
Телефон
Општина
Место Дихово
Забелешка