Информации за огласот
Објавен на 01.01.0001
Огласот трае до 01.01.0001
Работно место
Какво работно место
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип
Потребно искуство
Број на места 0
Слободни места 0
Распоред на работно време
Работно време
Неделно часови 0
Основна плата
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице
Адреса
E-mail
Телефон
Општина
Место
Забелешка