Информации за огласот
Објавен на 21.02.2018
Огласот трае до 26.02.2018
Занимање според НКЗ Обезбедувач (заштита на лица и имот)
Работно место
Какво работно место упразнето
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено 3 месеци
Потребно искуство
Број на места 20
Слободни места 0
Распоред на работно време Во смени;
Работно време 8
Неделно часови 40
Основна плата 13,000.00
Забелешка Апликантите за работа задолжително да поседуваат лиценца за приватно обезбедување.
Познавање на странски јазици Англиски;
Вештини Доверливост;лојалност;Дисциплиниран;
Обуки
Возачка дозвола Б;
Потребно образование
Квалификација Средно стручно образование
Образовен профил
Степен 4.
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за спортски активности и обезбедување ОСА Бранко ДООЕЛ Скопје
Адреса Ул. Димо Хаџи Димов бр.124 Скопје/Кисела Вода
E-mail info@osa.com.mk
Телефон 022779998
Општина
Место Скопје - Кисела Вода
Забелешка