Информации за огласот
Објавен на 15.04.2019
Огласот трае до 18.04.2019
Занимање според НКЗ Економист
Работно место Референт во оддел односи со клиенти
Какво работно место упразнето
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено 3 месеци
Потребно искуство
Број на места 1
Слободни места 0
Распоред на работно време Претпладне;
Работно време 08-14
Неделно часови 40
Основна плата 18,000.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација Високо стручно образование
Образовен профил Дипл. ЕКОНОМИСТ (180 ЕКТС)
Степен VIБ
Образовна установа Факултети - економски
Информации за правно лице
Правно лице АРЦЕЛОРМИТТАЛ СКОПЈЕ (ЦРМ) Акционерско Друштво за производство и промет со производи на црна металургија-ладно валан, поцинкован и пластифициран лим Скопје
Адреса 16-ТА МАКЕДОНСКА БРИГАДА 18
E-mail
Телефон 3243921
Општина
Место Скопје - Гази Баба
Забелешка