Информации за огласот
Објавен на 15.04.2019
Огласот трае до 18.04.2019
Занимање според НКЗ Готвач
Работно место
Какво работно место новоотворено
Дали работното место е со посебни овластувања Не
Работен однос тип Определено 6 месеци
Потребно искуство
Број на места 4
Слободни места 2
Распоред на работно време Во смени;
Работно време 20
Неделно часови 20
Основна плата 12,507.00
Забелешка
Познавање на странски јазици
Вештини
Обуки
Возачка дозвола
Потребно образование
Квалификација
Образовен профил
Степен
Образовна установа
Информации за правно лице
Правно лице Друштво за производство трговија и услуги ПЕПЕ КОМПАНИ 2011 ДООЕЛ увоз-извоз с.Коњско Охрид
Адреса нм. БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ
E-mail
Телефон
Општина
Место Коњско
Забелешка